معرفی

276

نام:

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی که از این پس به اختصار کمیته خوانده می شود.

تعریف:

کمیته ای است دانشجوی، تحت نظارت معاونت آموزشی، پژوهشی دانشکده که بر اساس رسالت های آموزشی و پژوهشی دانشکده در جهت ارتقاء سطح علمی و پژوهشی دانشجویان بر اساس ضوابط و مقررات دانشکده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می نماید.

اهداف:

بند یک: ایجاد بستر مناسب برای رشد و اعتلای علمی دانشجویان و تربیت پژوهشگران آینده کشور

بند دو: ترویج و ارتقاء فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشکده

بند سه: ایجاد فرصت برای شناسایی و شکوفایی استعداد های دانشجویان

بند چهار: ایجاد نشاط علمی و پویایی در راستای فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان

بند پنج: ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی کمیته از فعالیت های پژوهشی دانشجویان

 خط مشی:

بند یک: جایگاه این کمیته در سیستم پژوهشی دانشکده، زیر نظر معاونت آموزشی و پژوهشی و ریاست دانشکده بوده و به عنوان جزئی از این مجموعه تلقی می گردد.

بند دو: کمیته تحقیقات نهادی صرفاً علمی- پژوهشی می باشد

بند سه: استقبال از همکاری و مشارکت محققان و اساتید صاحب نظر در امر پژوهش

 ارکان

ارکان کمیته:

شامل سرپرست، دبیر، شورای مرکزی، شورای پژوهشی، واحد پژوهش، واحد اطلاع رسانی، واحد آموزشی، واحد انفورماتیک و مجمع عمومی می باشد.
از مجموع 1 رأی