ایین نامه داخلی

370

 

آیین نامه داخلی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

فصل اول: کلیات

ماده اول: نام

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی که از این پس به اختصار کمیته خوانده می شود.

ماده دوم: تعریف

کمیته ای است دانشجوی، تحت نظارت معاونت آموزشی، پژوهشی دانشکده که بر اساس رسالت های آموزشی و پژوهشی دانشکده در جهت ارتقاء سطح علمی و پژوهشی دانشجویان بر اساس ضوابط و مقررات دانشکده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می نماید.

ماده سوم: اهداف

بند یک: ایجاد بستر مناسب برای رشد و اعتلای علمی دانشجویان و تربیت پژوهشگران آینده کشور

بند دو: ترویج و ارتقاء فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشکده

بند سه: ایجاد فرصت برای شناسایی و شکوفایی استعداد های دانشجویان

بند چهار: ایجاد نشاط علمی و پویایی در راستای فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان

بند پنج: ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی کمیته از فعالیت های پژوهشی دانشجویان

ماده چهارم: خط مشی

بند یک: جایگاه این کمیته در سیستم پژوهشی دانشکده، زیر نظر معاونت آموزشی و پژوهشی و ریاست دانشکده بوده و به عنوان جزئی از این مجموعه تلقی می گردد.

بند دو: کمیته تحقیقات نهادی صرفاً علمی- پژوهشی می باشد

بند سه: استقبال از همکاری و مشارکت محققان و اساتید صاحب نظر در امر پژوهش

فصل دوم: ارکان

ماده پنجم: ارکان کمیته

شامل سرپرست، دبیر، شورای مرکزی، شورای پژوهشی، واحد پژوهش، واحد اطلاع رسانی، واحد آموزشی، واحد کامپیوتر و مجمع عمومی می باشد.

ماده ششم: مجمع عمومی

گردهمایی اعضا فعال کمیته است که حداقل سالی یک بار تشکیل می گردد.

تبصره یک: عضو فعال کمیته، عضوی است که حداقل به مدت 3 ماه در یکی از واحد های زیر مجوعه کمیته حضور مستمر و فعال داشته باشد و حداقل یک کارگاه روش تحقیق را پشت سر گذاشته باشد.

تبصره دو: مسئولیت جلسات مجمع عمومی با دبیر کمیته می باشد.

فصل سوم: سرپرست

ماده هفتم: تعریف

سرپرست یک عضو هیأت علمی است که با پیشنهاد معاون آموزشی پژوهشی و حکم ریاست دانشکده به این عنوان منصوب می شود.

ماده هشتم: شرح وظایف

بند یک: نظار بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحدهای تابعه آن

بند دو: ایجاد ارتباط با اساتید و میئولین دانشگاه ها در جهت اهداف کمیته

بند سه: انجام امور اداری و مالی کمیته

بند چهار: پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با اداره هماهنگی تحقیقات دانشجویی

بند پنج: تنفیذ حکم دبیر

بند شش: عزل دبیر

بند هفت: انتصاب مسئولین واحدهای مختلف کیته با پیشنهاد دبیر

فصل چهارم:

ماده نهم: تعریف

دبیر یکی از اعضاء فعال کمیته بوده که بر اساس توانایی های علمی و پژوهشی و ممتاز بودن مسائل اخلاقی و ارزشی با حکم سرپرست کمیته به مدت محدود به این عنوان منصوب می گردد.

ماده دهم: وظایف دبیر

بند یک: نظارت بر حسن اجرای واحدهای تابعه کمیته

بند دو: انجام هماهنگی بین واحدهای تابعه کمیته

بند سه: پیگیری اموز مربوط به ارتباط کمیته با کمیته های دانشگاه های دیگر، سمینارها و کنگره های دانشجویی دانشگاه ها.

بند چهار: ارائه برنامه یکساله علمی- آموزشی و پژوهشی و اجرایی به سرپرست کمیته جهت طرح در شورای پژوهشی کمیته

بند پنج: انجام امور داخلی کمیته

بند شش: ارائه گزارش کار واحدها به طور ماهیانه به سرپرست کمیته و شورای پژوهشی

فصل پنجم: واحد پژوهش

ماده یازدهم: تعریف

زیرمجموعه ای از کمیته تحقیقات می باشد که مسئول آن از دانشجویان علاقمند به امور پژوهشی می باشد که به پیشنهاد دبیر توسط سرپرست کمیته تعیین می گردد.

ماده دوازدهم: شرح وظایف مسئول واحد پژوهش

بند یک: برنامه ریزی سیاست های پژوهشی کمیته و ارائه آن به دبیر و سرپرست کمیته

بند دو:تشویق دانشجویان جهت انجام فعالیت های پژوهشی

بند سه: بکارگیری تعداد دانشجوی علاقمند به امور پژوهش جهت انجام امور مربوط به واحد پژوهش

بند چهار: راهنمایی و کمک دانشجویان جهت انجام طرح تحقیقاتی

بند پنج: نظارت و کنترل بر حسن اجرا طرح های تحقیقاتی دانشجویان

بند شش: هماهنگی با اساتید محترم جهت شرکت در طرح های تحقیقاتی دانشجویان

بند هفت: ارائه گزارش کار واحد تحت فعالیت خود به دبیر و سرپرست بطور ماهیانه

فصل ششم: واحد اطلاع رسانی

ماده سیزدهم: شرح وظایف

بند یک: اطلاع رسانی و معرفی کمیته تحقیقات به دانشجویان جدید الورود

بند دو: برنامه ریزی فعالیت های واحدهای مختلف کمیته در آینده

بند سه: ارتباط با نهادها، موسسات و ارگان های علمی و پژوهشی داخلی و خارجی

بند چهار: تجهیز واحد سمعی و بصری کمیته و ارائه اسلاید و فیلم های آموزشی برای اعضاء

بند پنج: ارسال مقالات پژوهشی جهت شرکت در همایش ها و کنگره های سراسری برگزار شده در دانشگاه های سرار کشور

بند شش: ثبت نام از اساتید و دانشجویان جهت امور مختلف

بند هفت: دعوت از اساتید برای راهنمایی و نظارت بر بخش های مختلف کمیته

بند هشت: ارتباط با رسانه های مختلف از جمله مطبوعات به منظور تهیه گزارش خبری

بند نه: تشکیل جلسات هفتگی جهت هماهنگی بین واحد های مختلف

بند دَه: تهیه گزارش از فعالیت ها و عمکردهای واحدها و ارائه آن به دبیر و سرپرست کمیته

فصل هفتم: واحد آموزش

ماده چهاردهم: تعریف: یکی از واحدهای کیمته که شامل سه زیرمجموعه می باشد:

الف)کارگاه های روش تحقیق

ب)کلاس های آموزشی

ج)کنفرانس

ماده پانزدهم: شرح وظایف

بند یک: برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی نظیر روش تحقیق ...

بند دو: برگزاری کلاس های آموزشی کامپیوتر و زبان انگلیسی

بند سه: برگزاری کارگاه اصول مقاله نویسی

بند چهار: برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی

فصل هشتم: واحد کامپیوتر

ماده شانزدهم: شرح وظایف

بند یک: کمک به واحدهای مختلف جهت انجام امور کامپیوتری و تایپی ایجاد بانک اطلاعات

بند دو: راهنمایی دانشجویان جهت جستجوی مقاله از اینترنت

بند سه: کمک به واحد آموزش جهت برگزاری کلاست های آموزشی Word,Spss,Power Point,Internet

بند چهار: به روز کردن اطلاعات سایت کیمته تحقیقات

بند پنج: تهیه خدمات اسلاید و ترانسپرنسی های مناسب با نقش های کامپیوتری برای واحدهای مختلف

فصل نهم: شورای پژوهشی

ماده هفدهم: تعریف

بند یک: شورای پژوهشی به عنوان نهاد بررسی و تصویب طرح ها در کمیته انجام وظیفه می نماید.

ماده هجدهم: وظایف و اختیارات

بند یک: بررسی طرح ها و پروپوزا ل های ارائه شده به شورا و تصویت آن ها جهت اجرا یا ارسال به شورای پژوهشی دانشکده جهت طرح آن در شورا

بند دو: در هر طرح تحقیقاتی دانشجویی حداقی یک عضو هیأت علمی به عنوان استاد راهنما همکاری داشته باشد.

بند سه: نظارت بر اجرای طرح ها و نحوه مصرف بودجه طرح به عهده مسئول واحد پژوهش و دبیر شورای پژوهشی می باشد.

ماده نوزدهم: ترکیب و ساختار

بند یک: این شورا متشکل از دانشجویان که توسط سرپرست انتخاب شده اند و دارای سه نفر عضو هیأت علمی می باشد.

بند دو: احکام اعضائ هیأت علیم شورای پژوهشی جهت عضویت در شورای پژوهشی به پیشنهاد سرپرست کمیته توسط معاونت پژوهشی دانشکده به مدت یک سال صادر می گردد و احکام دانشجویان عضو شواری پژوهشی توسط سرپرست کمیته تا زمان تصدی پست مربوط توسط ایشان تعیین می گردد.

بند سه: ریاست شورای پژوهشی به عهده سرپرست کمیته می باشد.

بند چهار: دبیر شورای پژوهشی مسئول واحد پژوهش می باشد.

بند پنج: وظایف و اختیارات دبیر شورای پژوهشی:

الف)تنظیم دستور و صورت جلسه شورا

ب)بایگانی و ثبت مصوبات شورا

ج)انجام ارتباط و مکاتبات شورا

د)جلسات شورا با حضور حداقل 5 عضو رسمیت می یابد

فصل دهم: شورای مرکزی

ماده بیستم: ساختار

بند یک: شورای مرکزی شامل مسئولین واحدها، دبیر و سرپرست کمیته می باشد.

ماده بیستم و یکم: شرح وظایف

بند یک: برنامه ریزی و هماهنگی در انجام کلیه امور علمی و اجرائی کمیته

بند دو: جمع آوری و بررسی پیشنهادات و آراء صاحب نظران در خصوص توسعه و ترقی کمی و کیفی پژهش

 

dakheli.doc