واحد آموزش

313

واحد آموزش

 تعریف: یکی از واحدهای کیمته که شامل سه زیرمجموعه می باشد:

الف)کارگاه های روش تحقیق

ب)کلاس های آموزشی

ج)کنفرانس

 شرح وظایف:

بند یک: برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی نظیر روش تحقیق ...

بند دو: برگزاری کلاس های آموزشی کامپیوتر و زبان انگلیسی

بند سه: برگزاری کارگاه اصول مقاله نویسی

بند چهار: برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی

 

اعضای واحد آموزش

امیر رضاییان پزشکی 91
عرفان نیا بهداشت عمومی 93
نرگس وکیلی دندان پزشکی 92
مهری علی آبادی پرستاری 92