شورای مرکزی

266

شورای مرکزی

ساختار:

بند یک: شورای مرکزی شامل مسئولین واحدها، دبیر و سرپرست کمیته می باشد.

شرح وظایف:

بند یک: برنامه ریزی و هماهنگی در انجام کلیه امور علمی و اجرائی کمیته

بند دو: جمع آوری و بررسی پیشنهادات و آراء صاحب نظران در خصوص توسعه و ترقی کمی و کیفی پژهش

 

لیست اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

نام و نام خانوادگی

سمت و عنوان در جلسه

دانشجو (رشته تحصیلی)

محمدامین یونسی هروی

سرپرست کل کمیته تحقیقات دانشگاه

 

مرتضی بهنام فر

دبیر کمیته تحقیقات

دانشجوی دکترای حرفه ای

پویان شکوری

مسئول آموزش

دانشجوی دکترای حرفه ای

مهسا بهادری

مسئول آموزش

بهداشت عمومی

سالار پور برات

مسئول روابط عمومی

پرستاری

محمد منتظمی صادقی

مسئول آموزش

دانشجوی دکترای حرفه ای

محدثه طاهرزاده

مسئول آموزش

هوشبری

معصومه یکرنگی

مسئول آموزش

اتاق عمل

حامد عاقبتی ایرج

مسئول آموزش

دانشجوی دکترای حرفه ای

محبوبه نوروزی

مسئول روابط عمومی

پرستاری

موسی اسدی

مسئول روابط عمومی

هوشبری

 
 
 از مجموع 1 رأی