دبیر کمیته

266

دبیر
 

 

مرتضی بهنام فر

تعریف:

دبیر یکی از اعضاء فعال کمیته بوده که بر اساس توانایی های علمی و پژوهشی و ممتاز بودن مسائل اخلاقی و ارزشی با حکم سرپرست کمیته به مدت محدود به این عنوان منصوب می گردد.

 وظایف دبیر:

بند یک: نظارت بر حسن اجرای واحدهای تابعه کمیته

بند دو: انجام هماهنگی بین واحدهای تابعه کمیته

بند سه: پیگیری اموز مربوط به ارتباط کمیته با کمیته های دانشگاه های دیگر، سمینارها و کنگره های دانشجویی دانشگاه ها.

بند چهار: ارائه برنامه یکساله علمی- آموزشی و پژوهشی و اجرایی به سرپرست کمیته جهت طرح در شورای پژوهشی کمیته

بند پنج: انجام امور داخلی کمیته

بند شش: ارائه گزارش کار واحدها به طور ماهیانه به سرپرست کمیته و شورای پژوهشی
از مجموع 3 رأی