دبیر مرکز

99
 

سرکار خانم نگین آرمیده

دانشجو اینترن پزشکی

شماره تماس: 09224535712

 

شرح وظایف:

- انجام امور اجرایی داخلی کمیته

- اجرای مصوبات شورای مرکزی

- انتصاب مسئولین واحد های کمیته

- هماهنگی بین واحد های کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد های فوق

- ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس فعالیت های شورای مرکزی

- ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست و شورای مرکزی