مدرسه پاییزه مجازی پژوهش و فناوری

98

دانشجویان گرامی برای دریافت گواهی شرکت در هر یک از کارگاه های مدرسه می توانند فایل های ذیل را دانلود کرده و صفحه مربوط به خود را ذخیره و یا چاپ نمایند.

 

گواهی شرکت کنندگان کارگاه انتخاب عنوان ، نگارش بیان مسئله و بررسی متون:

کارگاه شماره 1.pdf

گواهی شرکت کنندگان کارگاه نگارش اهداف، فرضیات، متغیرها، تعاریف عملی و نظری واژه ها:

کارگاه شماره 2.pdf

گواهی شرکت کنندگان کارگاه روش های نمونه گیری و تعیین حجم نمونه:

کارگاه شماره 3.pdf

گواهی شرکت کنندگان کارگاه آشنایی با انواع مطالعات:

کارگاه شماره 4.pdf

گواهی شرکت کنندگان کارگاه جستجو در منابع اطلاعاتی علوم پزشکی:

کارگاه شماره 5.pdf

گواهی شرکت کنندگان کارگاه رفرنس نویسی با نرم افزار  End note:

کارگاه شماره 6.pdf

گواهی شرکت کنندگان کارگاه آموزش مبانی نرم افزار SPSS:

کارگاه شماره 7.pdf

گواهی شرکت کنندگان کارگاه آشنایی با آزمون های آماری رایج با نرم افزار SPSS: 

کارگاه شماره 8.pdf

گواهی شرکت کنندگان کارگاه اخلاق در پژوهش:

کارگاه شماره 9.pdf

گواهی شرکت کنندگان کارگاه نحوه نگارش طرح فناورانه:

کارگاه شماره 10.pdf
از مجموع 1 رأی