پرستاری شیروان

96

سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری شیروان:

خانم اعظم سعیدی کیا

اعضا هسته مرکزی دانشکده پرستاری شیروان

دبیر دانشکده: زینب صالحی

-حیطه پژوهش

مسئول واحد : زینب صالحی

الهه همایونپور

-حیطه آموزش

مسئول واحد : فائزه خسروی

امیرمحمد برسلانی

- حیطه ترجمه و تالیف

مسئول واحد : محمد وحیدی

زهرا فلاح

-حیطه روابط عمومی

مسئول واحد : مریم شرف زاده

حانیه قصری

- حیطه اختراعات و فناوری

مسئول واحد : مهدی ایزانلو

فرزاد شاکری
از مجموع 1 رأی