سرپرست مرکز

531
دکتر رضوان رجب زاده

استادیار اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

شماره تماس: 31511407-058

شرح وظايف:

نظارت بر حسن اجراي امور و هدايت علمي و عملي كميته هاي دانشجويي دانشكده هاي تابعه

ايجاد ارتباط با اساتيد و مسئولين دانشگاه در جهت پيشبرد اهداف كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه

 نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي پژوهشي كميته هاي تحقيقات دانشجويي 

پيگيري امور مربوط به ارتباط كميته با نهادهاي داخل و خارج دانشگاه

صدورحكم انتصاب دبير كميته تحقيقات دانشجويي بنا به پيشنهاد شوراي مركزي

گزارش عملكرد كميته به معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه

تعامل و همكاري با كميته هاي عضو شبكه همكار
از مجموع 3 رأی