اهداف

583

هدف کلی:

بستر سازی، آموزش و نهادینه کردن پژوهش در دانشجویان، تلاش در جهت شکوفایی استعدادهای علمی دانشجویان در پژوهش، ایجاد فرهنگ و روحیه تحقیق و فرصتی برابر جهت فراگیری فرآیند پژوهش برای همه دانشجویان.


اهداف اختصاصی:

۱- آموزش پژوهش و مهارت های مربوط به دانشجویان 
۲- ایجاد و گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهشگری در دانشجویان 
۳- بستر سازی و فراهم نمودن فرصتی برابر برای فراگیری فرآیند پژوهش و تفکر خلاق در دانشجویان 
۴- آموزش و تمرین کار گروهی در دانشجویان


هدف کاربردی:

تربیت دانشجویان جهت کسب تجربه پژوهشی متناسب با رشته تحصیلی و علایق ایشان
از مجموع 1 رأی