هفتمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی در سال 1402 با حضور مدیر محترم توسعه پژوهش جناب آقای دکتر آل شیخ در تاریخ 1402/11/18 ساعت 10 الی 12 جهت بررسی طرح های تحقیقاتی رسیده به شورا و بحث و تبادل نظر و برنامه ریزی در مورد برنامه های نیمسال تحصیلی پیش رو برگزار گردید.


از مجموع 2 رأی