نتایج انتخابات برگزیدگان عضویت حقیقی و حقوقی در شورای سیاست گذاری تحقیقات و فناوری دانشجویی وزارت بهداشت مشخص شد:

 

نتایج انتخابات برگزیدگان عضویت حقیقی و حقوقی در شورای سیاست گذاری تحقیقات و فناوری دانشجویی وزارت بهداشت مشخص شد و از تمامی دانشگاه های تیپ سه "سرکار خانم دکتر رضوان رجب زاده سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی" از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به عضویت این شورا در آمدند.

با آرزوی موفقیت برای ایشان در شورای آتی سیاست گذاری تحقیقات و فناوری دانشجویی