جلسه شورای مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه با حضور سرپرست محترم، کارشناس مرکز، دبیر دانشجویی و اعضا جدید شورا در تاریخ چهارشنبه 1402/11/11 ساعت 13:30 الی 15  جهت ارائه گزارش فعالیت دانشکده ها، بررسی آیین نامه های کمیته تحقیقات، بررسی فعالیت های صورت گرفته در سال 1402 و بحث و تبادل نظر و هم اندیشی در مورد فعالیت های نیمسال تحصیلی پیش رو برگزار گردید.


از مجموع 1 رأی