ششمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی در سال 1402 با حضور مدیر محترم توسعه پژوهش جناب آقای دکتر آل شیخ در تاریخ 1402/10/16 ساعت 14-12:30 جهت بررسی طرح های تحقیقاتی رسیده به شورا و پيگيري فعاليت هاي هسته مركزي دانشجويي دانشکده ها برگزار گردید.


از مجموع 1 رأی