پنجمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی در سال 1402 با حضور مدیر محترم توسعه پژوهش جناب آقای دکتر آل شیخ در تاریخ 1402/09/08 ساعت 14-12 جهت بررسی طرح های تحقیقاتی رسیده به شورا و بررسی لوگوهای ارسالی به مسابقه طراحی لوگو برای کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه برگزار گردید.


از مجموع 2 رأی