چهارمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی در سال 1402 با حضور مدیر محترم توسعه پژوهش جناب آقای دکتر آل شیخ در تاریخ 1402/08/15 ساعت 14-12 جهت بررسی فعالیت های صورت گرفته و تدوین برنامه عملیاتی برای ماه های باقیمانده سال برگزار گردید.


از مجموع 1 رأی