به اطلاع مي رساند، كميته تحقيقات و فناوری دانشجويي اسامي دانشجوياني كه واجد شرايط بند " ك " هستند (در سه ماه دوم سال 1402) را به دفتر كميته تحقيقات كشوري معرفي مي نمايد، لذا دانشجويان متقاضي مي توانند مستندات لازم را تا تاريخ 06/29/ 1402 به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه تحويل نمايند.

چک لیست دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي پژوهشگر بند ک.docx

دستورالعمل پژوهشگر بند ک_ 1402.pdf