به اطلاع مي رساند، كميته تحقيقات دانشجويي اسامي دانشجوياني كه واجد شرايط بند " ك " هستند (در سه ماه اول سال 1402) را به دفتر كميته تحقيقات كشوري معرفي مي نمايد، لذا دانشجويان متقاضي مي توانند مستندات لازم را تا تاريخ 1402/3/20 به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه تحويل نمايند.

فرم_امتیازدهی_بند_ک_163072 _2_.docx

دستور_العمل_پژوهشگر_بند_ك_سال_1402_227325.pdf


از مجموع 1 رأی