شورای پژوهشی

262

شورای پژوهشی

 تعریف:

بند یک: شورای پژوهشی به عنوان نهاد بررسی و تصویب طرح ها در کمیته انجام وظیفه می نماید.

 وظایف و اختیارات:

بند یک: بررسی طرح ها و پروپوزا ل های ارائه شده به شورا و تصویت آن ها جهت اجرا یا ارسال به شورای پژوهشی دانشکده جهت طرح آن در شورا

بند دو: در هر طرح تحقیقاتی دانشجویی حداقی یک عضو هیأت علمی به عنوان استاد راهنما همکاری داشته باشد.

بند سه: نظارت بر اجرای طرح ها و نحوه مصرف بودجه طرح به عهده مسئول واحد پژوهش و دبیر شورای پژوهشی می باشد.

 ترکیب و ساختار:

بند یک: این شورا متشکل از دانشجویان که توسط سرپرست انتخاب شده اند و دارای سه نفر عضو هیأت علمی می باشد.

بند دو: احکام اعضائ هیأت علیم شورای پژوهشی جهت عضویت در شورای پژوهشی به پیشنهاد سرپرست کمیته توسط معاونت پژوهشی دانشکده به مدت یک سال صادر می گردد و احکام دانشجویان عضو شواری پژوهشی توسط سرپرست کمیته تا زمان تصدی پست مربوط توسط ایشان تعیین می گردد.

بند سه: ریاست شورای پژوهشی به عهده سرپرست کمیته می باشد.

بند چهار: دبیر شورای پژوهشی مسئول واحد پژوهش می باشد.

بند پنج: وظایف و اختیارات دبیر شورای پژوهشی:

الف)تنظیم دستور و صورت جلسه شورا

ب)بایگانی و ثبت مصوبات شورا

ج)انجام ارتباط و مکاتبات شورا

د)جلسات شورا با حضور حداقل 5 عضو رسمیت می یابد

 

لیست اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

محمدامین یونسی هروی

مربی

سید کاوه حجت

دانشیار

شهریار احمدپور

دانشیار

جمال کسائیان نائینی

استادیار

امیرحسین خوشی

استادیار

مهدی حارث آبادی

مربی

معصومه طاهرپور

مربی

فرانک فیروزفر

مربی

سیما سادات حجازی

مربی