واحد پژوهشی

287

واحد پژوهش

 تعریف:

زیرمجموعه ای از کمیته تحقیقات می باشد که مسئول آن از دانشجویان علاقمند به امور پژوهشی می باشد که به پیشنهاد دبیر توسط سرپرست کمیته تعیین می گردد.

شرح وظایف مسئول واحد پژوهش:

بند یک: برنامه ریزی سیاست های پژوهشی کمیته و ارائه آن به دبیر و سرپرست کمیته

بند دو:تشویق دانشجویان جهت انجام فعالیت های پژوهشی

بند سه: بکارگیری تعداد دانشجوی علاقمند به امور پژوهش جهت انجام امور مربوط به واحد پژوهش

بند چهار: راهنمایی و کمک دانشجویان جهت انجام طرح تحقیقاتی

بند پنج: نظارت و کنترل بر حسن اجرا طرح های تحقیقاتی دانشجویان

بند شش: هماهنگی با اساتید محترم جهت شرکت در طرح های تحقیقاتی دانشجویان

بند هفت: ارائه گزارش کار واحد تحت فعالیت خود به دبیر و سرپرست بطور ماهیانه

 

اعضای واحد پژوهشی

مرتضی بهنامفر پزشکی 93
علی الهی نیا بهداشت محیط 92
امین لنگری هوشبری