سرپرست کمیته

261

سرپرست

 تعریف:

سرپرست یک عضو هیأت علمی است که با پیشنهاد معاون آموزشی پژوهشی و حکم ریاست دانشکده به این عنوان منصوب می شود.

 شرح وظایف:

بند یک: نظار بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحدهای تابعه آن

بند دو: ایجاد ارتباط با اساتید و میئولین دانشگاه ها در جهت اهداف کمیته

بند سه: انجام امور اداری و مالی کمیته

بند چهار: پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با اداره هماهنگی تحقیقات دانشجویی

بند پنج: تنفیذ حکم دبیر

بند شش: عزل دبیر

بند هفت: انتصاب مسئولین واحدهای مختلف کیته با پیشنهاد دبیر

 

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

 

مهندس محمدامین یونسی هروی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

کارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی (دانلود CV)

 

پست الکترونیک :

A.Younessi@nkums.ac.ir

A.Younessi7@gmail.com

 

تلفن تماس :

 058 - 32297097