شورای مرکزی

519

اعضا شورای مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

واحد آموزش: شایان زنجانیان، فائزه خسروی، متین صادقی

واحد پژوهش: نگین آرمیده، زینب صالحی، شکیبا وحیدی

واحد ترجمه و تالیف: محمد وحیدی، سپیده سجادی، زهرا جی

واحد انفورماتیک و روابط عمومی: ستاره طلائیان، آمنه عبدلی، فاطمه عسگری

واحد فناوری و اختراعات: علیرضا یزدانی، امیرحسین شکری، سینا علیپور
از مجموع 2 رأی