شورای پژوهشی

427

اعضا شورای پژوهشی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

جناب آقاي دكتر آل شيخ مدير توسعه پژوهش و ارزيابي تحقيقات

خانم دكتر رضوان رجب زاده سرپرست كميته تحقيقات و فناوري دانشجويي دانشگاه

خانم دكتر سمیه منصوری سرپرست كميته تحقيقات و فناوري دانشكده پزشكي

خانم دكتر زهره سادات سنگ سفیدی سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده بهداشت

خانم دکتر نسیم رضوی سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده دندانپزشکی

خانم اعظم سعیدی کیا سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری شیروان

آقای حسن عباسی سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری بجنورد

خانم دکتر مونا فانی سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پیراپزشکی

خانم دکتر نسترن اسدزاده عضو شورا پژوهشی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

 خانم فهیمه مظلومی کارشناس کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه

 خانم نگین آرمیده دبیر کمیته تحقیات و فناوری دانشجویی دانشگاه

آقای شایان زنجانیان دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی

 آقای متین حدادیان دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده بهداشت

 خانم زینب صالحی دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری شیروان

آقای متین صادقی دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری بجنورد

 خانم شکیبا وحیدی دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پیراپزشکی
از مجموع 2 رأی