شورای پژوهشی

264

جناب آقاي دكتر آل شيخ مدير توسعه پژوهش و ارزيابي تحقيقات

خانم دكتر رضوان رجب زاده سرپرست كميته تحقيقات و فناوري دانشجويي دانشگاه

خانم دكتر فرزانه رشيدي سرپرست كميته تحقيقات و فناوري دانشكده پزشكي

خانم دكتر زهره سادات سنگ سفیدی سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده بهداشت

خانم دکتر نسیم رضوی سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده دندانپزشکی

خانم اعظم سعیدی کیا سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری شیروان

خانم سمیه حیاتی سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری بجنورد

خانم نسترن اسدزاده عضو محترم هیات علمی دانشکده بهداشت

سرکار خانم فهیمه مظلومی کارشناس کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه

سرکار خانم یگانه مشتاق

سرکار خانم مائده امیری شهری

جناب آقای مرتضی غفوری فر

جناب آقای متین حدادیان

سرکار خانم زینب صالحی