کارشناس مرکز

385

سرکار خانم فهیمه مظلومی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

شماره تماس: 3151-058

داخلی: 1407

آدرس ایمیل: fahime.mazloomii@gmail.com

شرح وظایف:

نظارت و پیگیری حسن اجرای طرح های تحقیقاتی دانشجویان و هدایت دانشجویان و اعتلای کمیته و واحد های تابعه آن

انجام امور اداری کمیته تحقیقات دانشجویی

پیگیری شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

حضور در جلسات کمیته و تهیه ی صورتجلسات و اطلاع رسانی موارد مربوطه

انجام امور مربوط به سایت کمیته تحقیقات

 
از مجموع 2 رأی