کارشناس مرکز

250

سرکار خانم فهیمه مظلومی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

شماره تماس: 31511407-058

شرح وظایف:

نظارت و پیگیری حسن اجرای طرح های تحقیقاتی دانشجویان و هدایت دانشجویان و اعتلای کمیته و واحد های تابعه آن

انجام امور اداری کمیته تحقیقات دانشجویی

پیگیری شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

حضور در جلسات کمیته و تهیه ی صورتجلسات و اطلاع رسانی موارد مربوطه

انجام امور مربوط به سایت کمیته تحقیقات

 
از مجموع 1 رأی