پزشکی

686

سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده پزشکی:

خانم دکتر سمیه منصوری

هسته مرکزی دانشکده پزشکی:

دبیر دانشکده: شایان زنجانیان

حیطه روابط عمومی

مسئول حیطه: محمد حسین ابراهیم زاده

گلناز طوسی

حیطه اختراعات

مسئول حیطه : مهسا احمدی

حیطه ترجمه و تألیف

مسئول حیطه : انیس فیروزه

کیمیا آرمیده

عرفان فریدونی

حیطه آموزش

مسئول حیطه: محمد مهدی برات زاده

ساناز ایمان پرست

ستاره طلائیان

محمد قوامی نژاد

حیطه پژوهش

مسئول حیطه : حسام حجت

پارمیدا ایزانلو

نسرین قدرتی

میلاد مکرمی

علیرضا صدیق
از مجموع 2 رأی