واحد فناوری اطلاعات

331

واحدفناوری اطلاعات

 شرح وظایف:

بند یک: کمک به واحدهای مختلف جهت انجام امور کامپیوتری و تایپی ایجاد بانک اطلاعات

بند دو: راهنمایی دانشجویان جهت جستجوی مقاله از اینترنت

بند سه: کمک به واحد آموزش جهت برگزاری کلاست های آموزشی Word,Spss,Power Point,Internet

بند چهار: به روز کردن اطلاعات سایت کیمته تحقیقات

بند پنج: تهیه خدمات اسلاید و ترانسپرنسی های مناسب با نقش های کامپیوتری برای واحدهای مختلف

 

اعضا واحد

رضا ارتیانی  پزشکی97

محمدافشین  پزشکی97

سیناکیامنش پزشکی97